Fadderverksamhet

Då Vintergatan är på "riktigt" så har den unge en möjlighet att finnas kvar i verksamhetens närhet efter avslutat bistånd.

Den unge kan då välja att ingå i en faddergrupp som kontinuerligt träffas tillsammans med Vintergatans personal. Faddrarna erbjuds en utbildning som "kamratstödjare". Efter avslutat utbildning kan den unge som så önskar, verka som fadder för nyinflyttade ungdomar. En känsla av sammanhang och gemenskap skapas.

Vintergatan ser detta som viktigt för att en varaktig förändring ska vara möjlig.

Faddrarna är viktiga förebilder för att påvisa att en förändring och ett självständigt liv är inom räckhåll.